Wild Swarm slot

16 votes
Wild Swarm slot

April 2021 promo
$210 Free no deposit bonus

Play now

Looking for Wild Swarm slot free spins no deposit bonus 2021? ๐Ÿ Read our review and get $210 Free no deposit bonus for real money play.

Slot Type: Video slots
Jackpot: 6
Reels: 5
Paylines: 20

Show more details

Min Coins: 1
Max Coins: 1
Min Coins Size: 0.01
Max Coins Size: 5
Special feature: Free Spins, Scatters, Wild Symbol

Appreciate the real money play with $210 Free no deposit bonus for Wild Swarm slot.

Wild Swarm slot review ๐Ÿ

Wild Swarm slot is build on Cartoon theme, but nevertheless you will easily detect components of Adventure, Animal, Wild themes as well. Clearly, in case you derive pleasure from these recent slot machine themes – experience from exploring all features of this slot machine will be totally famous.

The release date of this video slot is 2018 which our team present as fresh and beautiful among new slots 2021. Also, it is a video slot with 5 reels, 20 paylines, high-quality video effects and big population of slot fans.

Indeed, it’s important to bring up Push Gaming in this Wild Swarm slot review 2021. Presented gaming software provider creates stylish real money play online slots. Hence, in case you look for Wild casino to play – find logotype at the footer of the page.

Available number of coins to bet ranges from 1 to 1 while coin rate varies between 0.01 and 5.

Finally, online slot offers maximum prize which amounts to x6. Indeed, if player bets X quantity of money, jackpot can be not more than 6 times bigger than bet.

Furthermore, game has superb Return To Player of 97.03%.

Play slots with bonus! If you want to test different slot machine – do not forget to check our catalog of slots.

More bonuses for Wild Swarm slot?

Sometimes we get questions from visitors:

"Do you have more bonuses for Wild Swarm slot?ย Can I get 50 free spins no deposit bonus?"

Well, online casinos launch new promotions every day. In that case they send us email:

100 free spins no deposit bonus is active this week.

Use bonus code: XXX

Then we immediately share it with our subscribers. If you want to be member of our small, but friendly community of bonus hunters, please subscribe here:

Looking for free slots bonuses?

Sign-up right now and get:
  • More offers for free
  • No deposit bonuses giveaways
  • Bonuses collection for thematic slots All in 1
  • Exclusive VIP offers and Time limited bonus codes ๐Ÿ•’
  • Mysterious gift on sign-up ๐ŸŽ

P.S. Thank you in advance! We share all bonuses for free, so by joining our community you inspire us to serve you even better ๐Ÿ’–

Thank you for reading! If you wish to support us, just like our page on Facebook.